ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

59 โรงเรียน

สพม. เขต 36

กระทรวงศึกษาธิการ

18 โรงเรียน

จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

41 โรงเรียน

จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย